• Phu nhân muốn ta làm thiếp cho Tướng quân.Nàng muốn thử xem liệu hắn có hai lòng.Hắn không hề dao động, ra lệnh bảo ta sao chép kinh thư suốt đêm để chứng tỏ hắn thật lòng.Còn ta thì sao đây?Tay mỏi,...
    30K
  • Đứng đầu